top of page

Felhasználási feltételek

1. A szerződés tárgya 

Megbízó megbízza Megbízottat a számára megvalósuló egyéni coaching keretében történő fejlesztéssel. A coaching fejlesztés a felek által meghatározott időtartamban és helyszínen történik. A coaching folyamata és célja előre egyeztetés alapján történik. 

 

2. A coaching ülések száma 

A coaching ülések a coaching csomagban foglaltak alapján előre egyeztetett alkalommal kerülnek megtartásra. Az alkalmak 60 percesek. A coaching ülések ütemezése. Megbízó igényei alapján közös megegyezéssel módosítható a  fejlesztési igényeknek, és az aktuális helyzetnek megfelelően. 

 

3. A Megbízás teljesítésének helyszíne 

A coaching ülések helyszíne előre egyeztetett. 

A./ Megbízó vállalja, hogy biztosítja a zavartalan munkához szükséges helyszínt és  biztonságos körülményeket.  

B./ Megbízott vállalja, hogy biztosítja a zavartalan munkához szükséges helyszínt és  biztonságos körülményeket.  

 

4. A Megbízás időtartama 

Felek rögzítik, hogy a szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre. 

 

5. Megbízó kötelezettsége 

Megbízó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a coaching fejlesztés egy szabad akaraton  alapuló, aktív és felelős folyamat, amelyben minden, a coaching keretei között eltervezett  feladat és eredmény megvalósítása kizárólag a coacholt személy/ek felelőssége. A coacholt  személy maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a coaching során  megszerzett tudást, melyért a coach felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem  vállal. 

A./ Megbízó vállalja, hogy a coaching fejlesztésre olyan munkatársakat küld, akik nyitottak és  felkészültek arra, hogy saját értékrendjüket önreflektíven szemléljék, saját személyükkel és  helyzetükkel objektíven foglalkoznak, elfogadják a coachot, illetve annak munkamódszereit.  

B./ A Megbízó vállalja, hogy az coaching üléseken a munkára alkalmas állapotban jelenik meg. 

 

6. Megbízott kötelezettsége 

Megbízott vállalja a coacholt személyek fejlődési folyamatának kísérését, ill. azt, hogy a  tervezett változásokat beavatkozásaival segíti, a haladást nyomon követi, felelős a folyamat  zavartalan viteléért. A folyamat során az a tényleges változtatást azonban a coacholt  személynek kell véghezvinni. 

Megbízott kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, módszert és technikát  bevon a coachingban résztvevők érdekében. Vállalja továbbá, hogy az általa alkalmazott  módszereket, működési mechanizmusukat, ill. a velük való szándékait és azok kockázatát, ill.  lehetséges eredményét a coaching folyamat minden fázisában nyíltan kezeli. 

A Megbízott köteles munkáját a legjobb szakmai tudása és belátása alapján önállóan végezni,  figyelemmel a szakmai-etikai kötelezettségeire (Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége vagy tagszervezet Etikai Kódex a jelen szerződés mellékletét képezi / link). A Megbízó a  Megbízott részére utasításokat nem adhat, a coaching szakmai, etikai normákkal ellentétes  kéréseket nem fogalmazhat meg és a Megbízottat a folyamat tartalmi részét illetően nem  ellenőrizheti. 

Amennyiben Megbízott úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei, kompetenciája vagy  helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi  magát, hogy egy alkalmas másik coach-hoz irányítja tovább a Megbízót. 

 

7. Díjazás, Fizetési feltételek 

Megbízottat az megállapodásban részletezett feladatokért  óradíjat számol fel  és kérésre ÁFÁS számlát biztosít. 

Kérésre a Megbízott havonta a teljesített coaching alkalmak számáról, és azok időtartamáról teljesítési  igazolást nyújt be Megbízónak a tárgyhót követő 5 munkanapig. Megbízó köteles annak  kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a teljesítést aláírásával igazolni, és azt a Megbízott  részére átadni. A Megbízott a számlát az aláírt teljesítési igazolás kézhezvételétől számított  _____ munkanapon belül nyújtja be a Megbízónak. Megbízó a számla ellenértékét a Megbízott  által benyújtott számla kézhezvételét követő _____ naptári napon belül utalja át Megbízott  bankszámlájára. 

Felek rögzítik, hogy késedelmes teljesítés esetén a Megbízót a jegybanki alapkamat  kétszeresének megfelelő késedelmi kamat terheli.

 

8. Lemondás, időpont változtatás:  

Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az időpontokat a coach és a coacholt személy/ ek  egyeztetik - legkésőbb a megelőző ülésen. A coacholt személy/ek a megbeszélt időpontot  legkésőbb 48 órával  az időpont előtt mondhatják le. Azok az ülések, amelyeken a coacholt személy/ek lemondás nélkül nem jelenik meg, vagy az  előző bekezdésben megadott időpont után mondja le, a jelen megállapodás szerint megtartott  ülésnek számítanak, és a Megbízónak ki kell fizetnie azokat. 

Amennyiben a coach vagy ügyfél rendkívüli akadályoztatás miatt időpontot változtat (baleset,  hirtelen betegség, vis maior esemény), úgy köteles új időpontot ajánlani a coacholt  résztvevőknek. 

 

9. Adatvédelem 

Megbízott rendelkezik hatályos adatvédelmi szabályzattal, amely megfelel az Európai  Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének (GDPR rendelet), illetve a 2011. évi CXII. törvény  (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) hatályos  rendelkezéseinek. 

A Megbízó, illetve amennyiben a Megbízó nem természetes személy, akkor a Megbízó részéről  a kapcsolattartásra jogosult természetes személy kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak  kezeléséhez, valamint tájékoztatták őt, őket, a fenti rendelet és törvény által nyújtott  adatvédelmi rendelkezési jogaikról és lehetőségeikről. Ezen felül minden olyan esetben, amikor  a coaching tevékenységben részt vevő coacholt személyek részéről bármilyen személyes adat  kezelésére és/vagy tárolására szükség van, érintettek írásos nyilatkozatban kifejezetten  hozzájárulnak a természetes adataik kezeléséhez és tájékoztatásra került az adataik felszanálási  célja, tárolásának módja, illetve szintén, a rendelet és a törvény által előírt, jogszabályban  rögzített rendelkezési jogaik és lehetőségeik. 

 

10. Titoktartás 

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli. Megbízott kijelenti, hogy a munkája során  tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint  saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem  hozza. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll. 

Megbízott kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára a Megbízó által átadott írásos  anyagokat, ill. a feladatok termékeit az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően  úgy őrzi meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető / a szerződéses viszony  megszűnését követően azokat megsemmisíti. 

Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott köteles a Megbízóval rendszeres kapcsolattartásra és  amennyiben a Megbízó ezt kéri, köteles a coaching folyamatról magáról, de annak konkrét  tartalmát, a coaching üléseken elhangzottakat és a kliensre vonatkozó személyes információkat  és adatokat mellőzve, tájékoztatást adni. 

A Megbízott nem kötelezhető arra, hogy a coaching folyamatban résztvevő kliensekről  személyükre és alkalmasságukra vonatkozó, minősítő és értékelő visszajelzést adjon a  Megbízónak.

 

11. A szerződés felmondása 

Jelen szerződést indokolt esetben a Felek bármelyike 30 napos határidővel, írásban  felmondhatja. Ebben az esetben a Megbízott coach jogosult az általa a felmondási idő alatt  elvégzett munka díjazására. Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a  másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal indoklás mellett, írásban felmondani. Jelen szerződés súlyos megszegésének minősül, ha bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét  megszegi, amennyiben Megbízó / Kliens a meghatározott fizetési kötelezettségeinek felszólítás  ellenére sem tesz eleget, a határidőket nem tartja be, illetve Megbízott a kötelezettségeit nem  teljesíti szerződésszerűen. 

 

12. Egyéb rendelkezések 

Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a munka sikerének feltétele a coach és a  coacholt résztvevők közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása, és a bizalom.  Vállalják, hogy amennyiben valamely feltételt nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul  egyeztetik, és megoldásra törekszenek, vagy befejezik az együttműködést. 

A coacholt személy kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt és általa ismert  pszichiátriai betegsége nincsen. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a coaching folyamat során felmerül a kliens általi ön- és  közveszély okozás gyanúja, a coachnak lehetősége van arra, hogy erről a körülményről az  illetékes hatóságokat tájékoztassa. 

Jelen Szerződés kizárólag írásban, a felek közös akaratával módosítható. Mindennemű szóbeli  megállapodáshoz képest ez az írásbeli megállapodás az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton,  peren kívül rendezik. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más  hatályos jogszabályok az irányadók. 

bottom of page